Powstaje książka o cmentarzysku kultury wielbarskiej w Kamienicy Szlacheckiej

Dział Okresu Wpływów Rzymskich w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku kończy przygotowywanie do druku monografii poświęconej cmentarzysku kultury wielbarskiej z II–III wieku n.e., zlokalizowanym w miejscowości Kamienica Szlachecka na Pojezierzu Kaszubskim.

Badania na tym stanowisku, prowadzone w latach 1987–1998, podjęto w związku z intensywnym wybieraniem żwiru i postępującą zabudową terenu. Odkryto 119 obiektów, w tym 87 grobów – szkieletowych oraz ciałopalnych (popielnicowych i jamowych). Z tychże grobów pochodzą liczne i różnorodne przedmioty zabytkowe, które wzbogaciły zbiory Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

W zapowiadanej publikacji znajdą się: pełny katalog obiektów, tablice z rycinami i zdjęciami, a także omówienie odkrytych zabytków, obrządku pogrzebowego oraz rozplanowania nekropoli i datowania grobów. Ważną częścią pracy są analizy specjalistyczne: antropologiczna, materiałów botanicznych i tekstylnych, metaloznawcza oraz przedmiotów wykonanych z poroża. Książka ukaże się przed końcem roku 2020.

Publikacja będzie efektem zadania: „Kamienica Szlachecka – cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pojezierzu Kaszubskim. Wydanie monografii stanowiska”. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”.

logo MKiDN

Ograniczenia w organizowaniu imprez

W związku z wzmożonym zagrożeniem epidemiologicznym na terenie miasta Sopotu wprowadzamy ograniczenia w organizowaniu imprez. Na terenie naszego oddziału Grodzisko w Sopocie przyjmowane będą grupy do 10 osób.

Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem zwiedzania, w którym znajdują się podstawowe zasady bezpieczeństwa przed COVID-19 (zakładka: Godziny otwarcia).

Nowa książka Mariana Kwapińskiego: "Świadomość mityczna wobec śmierci. Kanopy pomorskie"

Marian Kwapiński "Świadomość mityczna wobec śmierci" - okładkaW sklepie internetowym Muzeum Archeologicznego w Gdańsku pojawiła się nowa książka: "Świadomość mityczna wobec śmierci. Kanopy pomorskie" Mariana Kwapińskiego, wydana wspólnie przez MAG oraz wydawnictwo słowo/obraz terytoria. Zachęcamy do zapoznania się z fragmentem publikacji.


Aby zamówić "Świadomość mityczną...", wejdź na stronę: sklep.archeologia.pl


Książka jest poświęcona interpretacji komunikatów magicznych przedstawionych na urnach wytwarzanych przez lud prahistorycznej kultury pomorskiej. Urny te nazywa się kanopami. Kluczowe znaczenie dla proponowanej interpretacji ma mit, jako światopoglądowy przekaz zbudowany według norm sprawstwa magicznego, zracjonalizowanego w późniejszym rozwoju naszej kultury. Słowo magia przywołuje dzisiaj na myśl czary-mary, iluzję, imaginację itp., ale nie jest to odpowiedź na pytanie: jak wyglądał świat nie zracjonalizowany? Komunikaty na urnach dokumentują ów świat, tym bardziej, że pojęcia teoretyczne – idee – racjonalizujące normy magicznego sprawstwa, w tych czasach dopiero rodziły się w głowach greckich poetów i filozofów, od Homera po Platona.

Nauka perswaduje, że prawdziwą twarzą świata są zjawiska, natomiast mity, wierzenia, wartości są jego maską, przez którą trzeba przeniknąć. Zatem demaskowanie magicznych   przedstawień prowadzi do opisu fizycznego, jakim jest zracjonalizowany opis archeologiczny, który te urny nazywa twarzowymi. Chcąc jednak poznać świat niezracjonalizowany, potrzebna jest ogólna teoria dziejów myślenia (podobnie jak fizykowi potrzebna jest ogólna teoria względności). By zrozumieć komunikaty magiczne, obrałem metodę interpretacji wypracowaną przez szkołę filozoficznej antropologii, zwaną od tytułów dzieł Kanta – Krytyczną. Poglądy tej szkoły pozwoliły wypracować model kultury operującej sferą wartości generujących i norm realizujących działania komunikacyjne. Ich domeną jest głównie język, ale też obyczaje i ceremoniały. Sfera ta jest nazywana kulturą sensu stricto.

By sprostać wymogom naukowej rzetelności należało zdać sprawozdanie z aktualnych poglądów na badany temat. Jednak koncepcja kultury sensu stricto nakazuje aktualność traktować względnie. Wiadomo bowiem, że język, obyczaje itd. zmieniają się w czasie, że mają historię. Aktualność jakiejś wypowiedzi, także naukowej, zależy od jej zakorzenienia w historycznym stanie kultury. Ta zasada jest znakomicie czytelna na przykładzie dziejów interpretacji urn pomorskich. Średniowieczny garncarz zinterpretował po swojemu pomorską urnę reprodukując ją we właściwej jego czasom technice ceramiki stalowoszarej. Renesansowy historiograf, Joachim Pastorius, zinterpretował grób z popielnicami pomorskimi poświęcając im panegiryk z morałem: A teraz Kamenami gardź, Barbarzyńskie Plemię, wieńczącymi wawrzynem,/ Sądząc, że żadnej nie ma wartości w zapiskach. Bez nich wszak z imienia ginie dzielność królów./Czy tych Książąt sam popiół też nie zaginie, nie wiadomo. Interpretacją kanopy z Kierwałdu był gest wręczenia jej, zamiast kluczy do miasta, wizytującemu Gdańsk Hitlerowi. Czy w sytuacji, gdy urnom można imputować dowolne znaczenia, możliwe jest rzetelne poznanie ich świata?

Weiterlesen ...

Wirtualne Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Przerwa w archeologii? Nie ma bata!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook - logoMuzeum Archeologiczne w Gdańsku prowadzi cztery strony na Facebooku:

Dom Przyrodników – główny fanpage, pierwsze i największe źródło informacji;

Błękitny Baranek – fanpage poświęcony edukacji archeologicznej i najnowszym odkryciom ze świata archeologii;

Grodzisko w Sopocie – strona skansenu archeologicznego, podająca m.in. ciekawostki o Słowianach, wikingach i wczesnym średniowieczu;

Piwnica Romańska – strona o zabytkowej pozostałości po XIII-wiecznym Klasztorze Dominikanów, z serca historycznego centrum Gdańska.

Instagram - logoInstagram: muzeum.archeologiczne.gdansk

 

Pinterest - logoPinterest: https://pl.pinterest.com/muzeumarcheologicznegdansk/

 

YouTube - logo

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFlgBOfrPfqV472xVngBrg

 

 

ARCHEOPORTAL
http://archeoportal.pl/

Archeoportal - dzbanZdigitalizowane kolekcje zabytków oraz archiwalne zasoby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku:

Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich,

cykl Zabytek Miesiąca,

diapozytywy i szklane negatywy,

⚫ [NOWOŚĆ] "Każdy krok zostawia ślad" - 131 zabytków z wystawy czasowej oraz bogato ilustrowany katalog do pobrania,

⚫ [NOWOŚĆ] "Gdańsk w Europie, Europa w Gdańsku. Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska w XVI wieku w świetle wykopalisk archeologicznych" - zabytki z wystawy czasowej i skrócony katalog do pobrania,

⚫ [NOWOŚĆ] "Kultura funeralna nowożytnego Gdańska" - zabytki i katalog wystawowy.

⚫ [NOWOŚĆ"Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku" - zabytki i katalog.

 

WIRTUALNY SPACER PO GRODZISKU W SOPOCIE
https://visitpoland.online/sopot/spacery/grodzisko/

Wirtualny spacer po Grodzisku w Sopocie 

Weiterlesen ...

Śladami pradziejowych rolników na Pomorzu

Jakie były początki najstarszego stałego osadnictwa na Pomorzu Gdańskim? Jak wyglądało życie codzienne ludzi z młodszej epoki kamienia? Muzeum Archeologiczne w Gdańsku realizuje dwuletni (2019–2020) projekt badawczy pn. „Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim”, którego autorem i koordynatorem jest Olgierd Felczak.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstaje interdyscyplinarne opracowanie, tworzone na podstawie analizy kilkudziesięciu tysięcy znalezisk pozyskanych w efekcie badań wykopaliskowych na osiedlach i cmentarzyskach z młodszej epoki kamienia. Z okresu między 5000 a 3000 lat p.n.e. odkryto m.in. relikty najstarszych domostw drewnianych oraz naczynia gliniane, narzędzia kamienne i inne przedmioty używane przez mieszkańców osad.

Współczesna nauka daje większe możliwości odczytywania informacji związanych z egzystencją człowieka w młodszej epoce kamienia. Dotyczy to szczególnie przeprowadzenia analizy odcisków na ceramice i polepie oraz licznych ekspertyz fizyko-chemicznych. Cennych danych powinna dostarczyć analiza mikroszczątków organicznych zawartych w strukturze wewnętrznej ścianek naczyń glinianych. Dzięki tego typu badaniom dowiemy się, co jadali mieszkańcy osiedli z młodszej epoki kamienia.

Ostateczne wyniki badań zostaną przedstawione pod koniec 2020 roku. 

 

Najstarsza (4900–4700 lat p.n.e.) całkowicie zachowana amfora gliniana na Pomorzu Gdańskim, odkryta w Brodach Pomorskich

Najstarsza (4900–4700 lat p.n.e.) całkowicie zachowana amfora gliniana na Pomorzu Gdańskim, odkryta w Brodach Pomorskich.

 

Weiterlesen ...

Odkrycia archeologiczne na Kaszubach i Kociewiu – powstaną nowe opracowania

Zespół poklasztorny w Pelplinie w 1994 r. Fot. Wiesław StępieńMuzeum Archeologiczne w Gdańsku zdobyło dofinansowanie na realizację zadań w programie „Ochrona zabytków archeologicznych”. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w łącznej kwocie ponad 150 tys. zł. Dzięki temu w latach 2019–2020 Muzeum opracuje badania: „Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim” oraz „Między Słupią a Wierzycą – cmentarzyska kultury pomorskiej z obszaru Kaszub i Kociewia”. Końcowym efektem tej pracy będzie wydanie książek

Działalność Muzeum Archeologicznego w Gdańsku obejmuje nie tylko gromadzenie i konserwowanie zabytków czy organizowanie wystaw. Ta samorządowa instytucja kultury podejmuje także działania naukowe, współpracując ze specjalistami z kraju i zagranicy. Począwszy od lat 60-tych XX wieku Muzeum wydało ponad 150 publikacji, które służą polskim archeologom w pracy badawczej.

Weiterlesen ...

Digitalizacja zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

digitalizacja

Od 29 grudnia 2017 roku udostępniamy kolejną kolekcję online, zawierającą 1300 archiwalnych diapozytywów dokumentujących badania archeologiczne prowadzone w latach 70-tych na terenie Pomorza Gdańskiego. 
Internetowe kolekcje muzealne to wygodny, a nierzadko jedyny możliwy sposób dotarcia do zasobów archiwalnych czy wybranych interesujących zabytków, zwłaszcza tych przechowywanych na co dzień w magazynach. Rozwijanie działalności Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w tym kierunku jest jednym ze strategicznych priorytetów, mających na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego Pomorza szerszej publiczności.
Proces digitalizacji i udostępniania zbiorów w Muzeum trwa od 2015 roku. W ramach pierwszego projektu „Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich”, dofinansowanego z Programu MKiDN, w katalogu online zamieszczono zbiór średniowiecznych plakietek pielgrzymich, wcześniej tworząc od podstaw pracownię fotografii i digitalizacji, i wyposażając ją w specjalistyczny sprzęt. Zaprojektowano wówczas i uruchomiono system bazodanowy Archeoportal, który posiada narzędzia do zarządzania zabytkami i dokumentacją archeologiczną oraz udostępniania zbiorów w katalogu online.
Prezentowana dziś kolekcja została zdigitalizowana dzięki finansowemu wsparciu projektu przez MKIDN z Programu Kultura Cyfrowa.
 
Z kolekcją można zapoznać się poprzez zakładkę zbiory online lub na stronie www.archeoportal.pl.

 

Zwiedzanie Muzeum na zamówienie

Galeria MG 04 DSC2199

2 listopad 2017 – 31 marca 2018
 
Muzeum w Gniewie, ul. Zamkowa 2
 
Do Muzeum w Gniewie zapraszamy również poza sezonem turystycznym – od 2 listopada do 31 marca oprowadzamy po wystawach tylko po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji.
tel. (58) 535-35-29
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Serdecznie zapraszamy
 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności