Usługi archeologiczne

 

BADANIA I NADZORY ARCHEOLOGICZNE

Badania archeologiczne

Nasze Muzeum od początku swojej działalności brało czynny udział w badaniach archeologicznych najważniejszych gdańskich i pomorskich stanowisk, rozwijając praktykę, zdobywając doświadczenie w pozyskiwaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu zabytków poprzez publikacje i wystawy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie organizowania oraz wykonywania badań terenowych w postaci:

• prospekcji powierzchniowych – polegających na penetracji określonego terenu w poszukiwaniu dawnych śladów działalności człowieka,
• badań wykopaliskowych – których podstawowym celem jest metodyczne odsłonięcie obiektów nieruchomych, rejestracja i analiza ich kontekstu kulturowego oraz ich eksploracja.

Wykopaliska realizujemy na stanowiskach niezagrożonych zniszczeniem (wykopaliska badawcze), jak również na spotykanych znacznie częściej – zagrożonych zniszczeniem w związku z realizacją prac budowlanych lub rolnych (wykopaliska ratownicze). Od lat towarzyszymy dużym i małym inwestycjom w zabytkowych aglomeracjach miejskich i pozamiejskich, podczas realizacji inwestycji szerokoprzestrzennych jak również liniowych – związanych z budową infrastruktury terenowej. W zależności od rodzaju inwestycji i wytycznych konserwatora zabytków, prowadzimy wykopaliska wyprzedzające – takie, po których zakończeniu realizowana jest inwestycja, oraz tzw. nadzory archeologiczne – prowadzone równolegle z inwestycją.

Doświadczenie nabyte dotychczas oraz znajomość procedur administracyjnych i konserwatorskich, pozwala nam dostosować się do zmieniających się wymogów formalno-prawnych (przepisy ustawowe, zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz indywidualnych wymogów projektu inwestycji. Deklarujemy ścisłą współpracę z konserwatorem zabytków, inwestorem i wykonawcą robót.

Badania wykopaliskowe rozpoczynamy od kwerendy archiwalnej, uzyskując komplet informacji o typie stanowiska, jego chronologii oraz poprzednich odkryciach na jego obszarze. Pozwala to na dobranie odpowiedniej metody badawczej, określenie wymaganego zakresu prac i kosztu badań. Pomocna jest tu gromadzona w naszym Archiwum od lat dokumentacja naukowa sporządzana podczas badań archeologicznych, w skład której wchodzą opracowania, ekspertyzy, analizy oraz dokumentacja kartograficzna stanowisk, głównie z woj. pomorskiego.

Dysponujemy nowoczesnym magazynem do przechowywania zabytków z badań archeologicznych, co stanowi jeden z ustawowych warunków uzyskania pozwolenia na badania. Pozyskane zabytki mogą również zostać zakonserwowane w naszej pracowni, a działy merytoryczne wykonają ich analizę i opracowanie.

OFERTA

Etap przygotowawczy

  • przygotowywanie wniosków dla inwestorów o uzyskanie pozwolenia na badania wraz z wymaganymi załącznikami w postaci map i programu badań archeologicznych,
  • kwerenda archiwalna na temat stanowisk archeologicznych,
  • kosztorysowanie wykopalisk.

Badania terenowe

  • organizowanie i wykonanie terenowych badań archeologicznych w trybie badań ratowniczych, sondażowych, powierzchniowych i badań systematycznych oraz nadzorów archeologicznych towarzyszących inwestycjom, na obszarach stanowisk archeologicznych oraz zabytkowych układów urbanistycznych,
  • organizowanie i prowadzenie nadzorów archeologicznych w trakcie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych,
  • organizowanie odpowiedniego sprzętu, narzędzi oraz bazy socjalnej i zabezpieczenie terenu wykopalisk.

Badania „gabinetowe”

  • inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
  • opracowywanie wyników badań archeologicznych oraz sporządzanie sprawozdań i opinii z terenowych badań archeologicznych,
  • przyjmowanie do magazynu materiałów archeologicznych z badań,
  • konserwacja zabytków archeologicznych.

Oferujemy krótkie terminy prac, konkurencyjne ceny oraz komunikatywną i efektywną współpracę.

Kontakt

Zakres i harmonogram prac do uzgodnienia w sekretariacie Gdańskiego Muzeum Archeologicznego.
Zapytania w sprawie badań archeologicznych kierować na: e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

 

KONSERWACJA ZABYTKÓW

DZIAŁ KONSERWACJI MAG

Początki Działu

Muzealna pracownia konserwacji istnieje niemal od początku działalności Muzeum. Przez długi czas zajmowano się w niej głównie konserwacją zabytków metalowych i ceramicznych.

Rozbudowa Działu

Sytuacja zmieniła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych. To właśnie wtedy na terenie Gdańska zaczęto prowadzić intensywne ratownicze badania archeologiczne, czyli badania wykonywane w miejscach zagrożonych zniszczeniem potencjalnych stanowisk archeologicznych – badania te były związane z licznymi inwestycjami budowlanymi.
W wyniku prac wykopaliskowych wydobyto setki tysięcy zabytków, nie tylko metalowych czy ceramicznych, ale również ogromne ilości zabytków wykonanych z surowca organicznego (drewno, skóra, wełna).
W odpowiedzi na taką ilość zabytków, Pracownia Konserwacji musiała zmienić swój profil, zwiększono także skład osobowy. Co więcej, rozszerzono bazę sprzętową – Muzeum uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowych urządzeń. Nabyto tzw. liofilizator (maszyna do specjalnego suszenia zabytków) oraz piaskarkę. Przedmioty te umożliwiły poprawę wydajności i jakości prac konserwatorskich.

Czym Dział zajmuje się obecnie?

Po przeprowadzeniu modernizacji, na dzień dzisiejszy dział zajmuje się konserwacją zabytków: metalowych (żelazo, srebro, miedź i jej stopy, ołów, cynk, cyna i inne), ceramicznych, drewnianych, skórzanych, tekstylnych czy wykonanych z kości i poroża.
Zabiegom rekonstruktorskim poddawane są głównie naczynia ceramiczne oraz w miarę możliwości pozostałe obiekty.
Wykonujemy również konserwację zabytków łączących różne rodzaje materiałów (np. metal z drewnem, skóra z drewnem, skóra z metalem itp.).
Przedmiotem naszych prac są zabytki pochodzące z badań przeprowadzonych samodzielnie przez Muzeum, lub też w porozumieniu z innymi instytucjami.
Nasza działalność to także opieka konserwatorska nad zbiorami znajdującymi się na wystawach i w magazynach. W zakres opieki wchodzą zabiegi konserwatorskie, jak i szeroko rozumiana profilaktyka. W ramach tej ostatniej, konserwatorzy dokonują oceny stanu zachowania obiektów zabytkowych znajdujących się w magazynach, na ekspozycjach oraz użyczanych na wystawy czasowe do innych instytucji. Dbają oni również o bezpieczeństwo zabytków podczas transportu i przy organizacji wystaw, monitorując ich stan, warunki ekspozycji oraz przechowywania.

Proces konserwacji

Celem procesu konserwacji w przypadku zabytków archeologicznych jest usunięcie przyczyn destrukcji, stabilizacja i zabezpieczenie przed postępującym niszczeniem.
W pracowni zabytki są opisywane i fotografowane, poddawane oczyszczaniu chemicznemu i mechanicznemu, wzmacnianiu struktury, ostatecznie zaś – rekonstrukcji.
Praca konserwatora zabytków jest bardzo czasochłonna, wymaga precyzji i zdolności manualnych. Jednocześnie przynosi ona sporą satysfakcję – konserwator ratuje zabytki, ofiarowując im niejako „drugie życie”.

Inne formy działalności

Pracownicy działu konserwacji wykonują także badania technologiczno-konserwatorskie oraz współpracują z wieloma instytucjami naukowymi.
Dział Konserwacji prowadzi ponadto praktyki studenckie oraz staże.

Kontakt

Zakres i harmonogram prac do uzgodnienia w sekretariacie Gdańskiego Muzeum Archeologicznego.

 

 

USŁUGI POMIAROWE I DIGITALIZACJA

PRACOWNIA DIGITALIZACJI MAG

Nowoczesna archeologia

Kadra naszej Pracowni w ciągu osiemnastu lat zdobywała doświadczenia w kraju i zagranicą (współpraca m.in. z British Museum of London). Ponadto, stale podwyższaliśmy swoje kwalifikacje i szukaliśmy kreatywnych rozwiązań. Efektem tego jest wypracowanie oryginalnego modelu pracy w dziedzinie wykonywania cyfrowej dokumentacji archeologicznej.

Nowoczesne rozwiązania

Stosując rozwiązania zaczerpnięte ze współczesnej geodezji i kartografii (urządzenie do pomiaru terenu Total Station, GPS), a także używając narzędzi funkcjonujących w środowisku CAD/GIS (graficzne aplikacje stosowane do analiz przestrzennych) staliśmy się prekursorem nowoczesnego podejścia do archiwizacji i polowej dokumentacji rysunkowej.

Nowoczesne standardy

W 2015 roku dzięki przystąpieniu do programu Ministra Kultury „Kultura+, priorytet Digitalizacja” jeszcze bardziej podnieśliśmy standardy naszej pracy, rozpoczynając wdrażanie europejskich norm w zakresie gromadzenia i prezentacji danych.

Co oferujemy?

W zakres komercyjnej oferty Pracowni Digitalizacji MAG wchodzi:

1. Wykonywanie planów wysokościowych terenu objętego pracami archeologicznymi: rzeźba terenu, mapa sytuacyjna itp.
2. Szybka dokumentalizacja zarysów wykopów, reliktów architektury w terenie: rysowanie ciągów murów, elementów drewnianych, itp. za pomocą Total Station wraz ze studyjną obróbką.
3. Zakładanie siatki koordynatów w terenie: punkty rozproszone, lub ułożone w szyku (siatka arowa itp.).
4. Pomiar kubatury wyeksplorowanych warstw dla potrzeb rozliczeniowych.
5. Wektoryzacja skanów dokumentacji polowej.
6. Wykonywanie złożeń zwektoryzowanych planów do postaci map odbiorowych, sprawozdań, publikacji.

Dział CIA Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz wchodzące w jego skład pracownie Fotografii i Digitalizacji świadczą usługi digitalizacyjne w zakresie:
1. Pomiarów tachimetrem elektronicznym na stanowisku archeologicznym:
- opracowanie pomiarów na potrzeby wykonania map wysokościowych, podziałów arowych, siatki punktów, planigrafi zabytków,
- tyczenie, wznawianie utraconych danych terenowych.
2. Skanowanie i digitalizacja archeologicznej dokumentacji polowej:
- pracownia skanuje dokumentację w formatach do A-0,
- digitalizacja oraz tworzenie map odbywa się w środowisku AutoDesk oraz Esri.
3. Studyjnej i polowej fotografii zabytków:
- pracownia fotografii w studio wykonuje zdjęcia cyfrowe zabytków zgodnie z zaleceniami NIMOZ dotyczącymi digitalizacji zbiorów.

Kontakt

Zakres i harmonogram prac do uzgodnienia w sekretariacie Gdańskiego Muzeum Archeologicznego.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności