Археологія Гданська

Okładka Archeologia Gdanska

„Archeologia Gdańska” jest serią wydawniczą Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, wydawnictwem naukowym, prezentującym wyniki badań archeologicznych prowadzonych w obrębie historycznej aglomeracji miasta Gdańska, wyznaczonej granicami nowożytnych fortyfikacji miejskich. Zakres chronologiczny publikacji obejmuje historię Gdańska od okresu wczesnego średniowiecza po czasy współczesne. Ukazuje się nieregularnie od roku 2006, od 2021 stanie się rocznikiem.  

Do roku 2020 ukazało się siedem tomów o zróżnicowanym charakterze i tematyce. We wstępnym artykule tomu I zaprezentowany został przegląd wszystkich archeologicznych badań terenowych prowadzonych na terenie historycznego centrum miasta w latach 1988–2005. Kolejne tomy serii zawierały zarówno opracowania wyników badań terenowych wybranych stanowisk, jak też pochodzących z nich materiałów ruchomych, oraz poświęcone im studia historyczne. Opracowania dotyczące poszczególnych stanowisk mogły występować w kolejnych tomach (Kępa Dominikańska – st. 5; t. I–IV, 2006–2010), mogły też być monografiami wieloautorskimi (Szafarnia – st. 100). Jeden z tomów (VI, 2013) stanowił monografię poświęconą znaleziskom numizmatycznym z Gdańska z lat 1997–2009, w innych tomach prezentowano opracowania różnych grup zabytków pochodzących z różnych stanowisk.

Począwszy od tomu VII (2020) – wieloautorskiej monografii najstarszej stoczni gdańskiej z terenu Lastadii – przyjęto założenie dwuletniego cyklu wydawniczego monograficznych opracowań możliwie pełnych wyników badań na poszczególnych stanowiskach lub ich częściach. Zespół badawczy zajmujący się realizacją opracowania jest każdorazowo powoływany przez redakcję wydawnictwa. Wydawca przewiduje również możliwość publikacji gotowych opracowań monograficznych autorów zewnętrznych.

W latach między wydaniami monograficznymi periodyk będzie otwarty na publikacje wszystkich autorów chcących zaprezentować artykuły naukowe związane z archeologią miejską w Gdańsku. Możliwe są wszystkie formy publikacji uznane w naukowych czasopismach archeologicznych. W pierwszej kolejności preferowane będą źródłowe prezentacje wyników badań archeologicznych w formie pełniejszych opracowań, ale i poszerzonych sprawozdań, omówienia materiałów ruchomych i nieruchomych, w tym opracowane krytycznie katalogi materiałów wydzielonych, a także wyniki badań specjalistycznych. W periodyku możliwe są publikacje z zakresu konserwacji oraz ochrony zabytków archeologicznych na terenie historycznego centrum Gdańska.

 

Termin nadsyłania tekstów do VIII tomu „Archeologia Gdańska” (za 2021 rok) upływa 30 czerwca 2021 r.

 

Pierwotną formą wydawniczą jest edycja papierowa: PL ISSN 1896-6756 (ISBN 83-85824-29-4 dla t. I, oraz seria Monografia PL ISSN 2300-7001).

Informacja naukowa: 5 punktów (jak dla czasopism spoza wykazu).

 

REDAKCJA

Redaktor naczelny: Bogdan Kościński
Komitet redakcyjny: Ewa Trawicka, Beata Ceynowa, Andrzej Janowski, Daniel Makowiecki
Adres redakcji:
Гданський Археологічний музей
Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk
e-mail: sekretariat@archeologia.pl
tel.: 58 322 21 12

 

W niedawno wydanym VII tomie „Archeologii Gdańska” znalazł się błąd. Zespół redakcyjny serdecznie przeprasza Pana Doktora Tomasza Maćkowskiego za dokonanie pomyłkowej zamiany tytułu artykułu „Tokeny (żetony) ze stanowiska Lastadia w Gdańsku” na tytuł roboczy „Żetony miejskie i inne”, używany na wstępnym etapie redakcji tomu. Błędne brzmienie tytułu zostało użyte w spisie treści tomu (s. 8, rozdz. 7.2.) i na stronie tytułowej artykułu (s. 613).

Raz jeszcze przepraszamy, mając nadzieję, że zarówno Autor, jak i Czytelnicy wybaczą nam tę pomyłkę, wynikającą z niefortunnego przeoczenia.

Redakcja „Archeologii Gdańska”

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Nadesłane artykuły w pierwszej kolejności są poddane ocenie przez Komitet Redakcyjny, który opiniuje je pod względem formalnym, technicznym i merytorycznym. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji artykułu w sytuacji, gdy wstępna ocena nie spełnia wymogów merytorycznych, artykuł nie odpowiada profilowi czasopisma lub nie spełnia wymogów technicznych przedstawionych poniżej.

 1. Wszelkie prace przygotowane z zamiarem ich opublikowania w AG należy przekazać w postaci plików tekstowych w jednym z wymienionych formatów: *.rtf, *.doc, *.docx.
  Ilustracje do tekstu należy dołączyć osobno jako pliki *.jpg lub *.tiff o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
  Wykresy, tabele, propozycje złożenia tablic w źródłowych plikach programów Excel, Illustrator, CorelDRAW, Power Point itp.
  Przygotowane teksty prosimy przesyłać za pomocą aplikacji Wetransfer (lub podobnej) na adres e-mail:archeologia_gdanska@archeologia.pl
 1. Zapis cyfrowy powinien obejmować w osobnych plikach: tekst podstawowy wraz z wykazem literatury, podpisy do ilustracji, tabel, wykresów itp., streszczenie, ewentualne tabele oraz materiał ilustracyjny (ryciny, tablice, wykresy itp. – także w osobnych plikach).Nazwy poszczególnych plików powinny zawierać nazwisko autora i słowo kluczowe, pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie zawartości, np.: Kowalski tekst.doc, Kowalski tabele.doc, Kowalski rycina 01.tif itp.
 1. Pliki nie powinny przekraczać objętości 1,0–1,5 ark. wyd. (1 ark. wyd. = 40 tysięcy znaków wraz ze spacjami = ok. 22 stron znormalizowanego maszynopisu). Teksty powinny być pisane czcionką Times New Roman wielkości 11 lub 12 pkt., bez stosowania dzielenia wyrazów, interlinia 1–1,5. Wskazane jest unikanie specjalnego formatowania. W przypadku używania czcionki szczególnej (np. j. greckiego, j. hebrajskiego, etc.) należy czcionkę dołączyć w osobnym pliku.
 1. Strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, stopień i tytuł naukowy, afiliację, numer w systemie ORCID, tytuł artykułu. Prosimy też o zamieszczenie adresu do korespondencji oraz e-mail (Autor/rzy wyrażają zgodę na publikację tych danych).
 1. Wszystkie odnośniki do literatury prosimy o umieszczanie w przypisach wewnętrznych wg wzoru: (Kowalski 1989, s. 42).
 1. Dopuszcza się stosowanie przypisów tzw. dolnych, które – zgodnie z nadrzędną zasadą obowiązującą dla prac naukowych – nie powinny wprowadzać w błąd. Preferowany jest ich zapis w systemie klasycznym (tradycyjnym), właściwym dla danego języka tekstu.
 1. W przypadku konieczności posiadania zgody właściciela na publikację zamieszczanej w artykule reprodukcji autor publikacji dostarczy redakcji taką zgodę w formie pisemnej.
 1. Zaleca się stosowanie odrębnej numeracji (cyframi arabskimi) dla rycin, tablic i tabel.
 1. Podpisy ilustracji i tabel powinny zaczynać się od nazwy i numeru publikowanego stanowiska, w przypadku rycin i tablic zawierać dodatkowo nazwisko autora rysunku, zdjęcia, np. (Rys./Fot. J. Kowalski), ew. realizacji elektronicznej lub nazwę źródła, z którego pobrano rycinę lub na podstawie którego ją wykonano, np. (wg M. Kowalski 2001; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hieronymus_Bosch_054.jpg, dostęp 10-02-2020).
 1. Zarówno w odnośnikach do rycin, tablic i tabel, jak również w odnośnikach do literatury zaleca się stosowanie jednolitych skrótów: rycina (ryc.), tablica (tabl.), tabela (tab.).
 1. Na końcu pracy należy zamieścić pełny spis cytowanych opracowań (BIBLIOGRAFIA) zgodnie z podanym schematem:
  1. Wydawnictwo zwarte, autor (lub autorzy – do trzech) indywidualny:Szymański W.
   1967 Szeligi pod Płockiem na początku wczesnego średniowiecza. Zespół osadniczy z VI–VII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków.
   Głosek M., Nadolski A.
   1970 Miecze średniowieczne z ziem polskich, Łódź.
  2. Wydawnictwo zwarte, praca zbiorowa:
   Cieślak E. (red.)
   1985 Historia Gdańska, t. I: do roku 1454, Gdańsk.
  3. Artykuł lub rozdział w pracy zbiorowej w wydawnictwie zwartym:
   Polak Z.
   1996 Zabytki metalowe, [w:] J. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 1, Kołobrzeg, s. 231–241.
   Nadolski A.
   1959a Wnioski końcowe, [w:] A. Nadolski, A. Abramowicz, T. Poklewski (red.), Cmentarzysko z XI w. w Lutomiersku pod Łodzią, Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis 7, Łódź, s. 142–153.
  4. Artykuł w wydawnictwach ciągłych (czasopismach lub gazetach):
   Mikłaszewicz D.
   1993 Fajki z wraków zalegających na dnie Zatoki Gdańskiej, „Pomorania Antiqua” XV, s. 265–299.
  5. Materiały internetowe i elektroniczne:
   Goudapipes
   http://www.goudapipes.nl/books/Meulen/catalog/beeldmerken.php [online: 28.02.2019].
  6. Prace niepublikowane
   Pudło A.
   2010 Opracowanie materiału szkieletowego ze stanowiska w miejscowości Ciepłe, gm. Gniew, sezon 2009, Gdańsk, maszynopis w Archiwum Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
   Kajkowski K.
   w druku Kryzys monarchii piastowskiej a problem tzw. reakcji pogańskiej.
 1. Do tekstu publikacji należy dołączyć streszczenie w j. polskim lub – jeśli to możliwe – w j. angielskim. W przypadku nadesłania streszczenia w jęz. angielskim (wskazane również tłumaczenie tytułu, spisu rycin i słów kluczowych) prosimy o wskazanie imienia i nazwiska tłumacza. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji językowej.
 1. W stosunku do tekstów przyjętych do publikacji redakcja przestrzega zasad rzetelności i uczciwości naukowej, związanych z tzw. Zaporą ghostwritingową oraz z tzw. guest authorship lub honorary authorship. Od autorów tekstów przyjętych do druku redakcja wymaga deklaracji: (1) o autentyczności i oryginalności przyjętego do publikacji tekstu, (2) o nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich.
 1. Wszystkie teksty (cały tom) podlegać będą dwóm niezależnym recenzjom wydawniczym. O konkluzji recenzji autor zostaje poinformowany natychmiast po ich otrzymaniu przez redakcję.

 

Wydawca podpisuje z autorem/autorami umowę wydawniczą.

Publikowanie artykułów w naszym czasopiśmie jest nieodpłatne.

Прокрутити вгору

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.