Захист персональних даних

Realizując wymagania wynikające z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku udostępnia Państwu następujące dokumenty:

OGÓLNA KLAUZULA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku z siedzibą w  Gdańsku (80-833) przy ul. Mariackiej 25/26 (zwane w dalszej części „Muzeum”).
JAK SIĘ KONTAKTOWAĆ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod numerem tel. 58 322 21 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@archeologia.pl
W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:

 • związanych z realizacją zadań statutowych Muzeum nadanego uchwałą nr 565/XLV/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2022 r. na podstawie art. 1 lit. e RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  polegającymi min. na upowszechnianiu kultury;
 • związanych z podpisaniem i realizacją umowy/porozumienia, w których są Państwo stroną, na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy/porozumienia lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy/ porozumienia;
 • związanych z zatrudnianiem pracowników/nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie 6 ust.1 lit. b RODO oraz zgodnie z Kodeksem Pracy oraz aktami wykonawczymi;
 • związanych z wykonaniem obowiązków  prawnych  ciążących  na  Administratorze  wynikających z  obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, wystawianiem i przechowywaniem faktur lub innych dokumentów księgowych (finansowych), dokonywaniem rozliczeń podatkowych – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • związanych z archiwizacją dokumentacji – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • na które wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • związanych realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora lub przez stronę trzecią, na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO np. obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń, jeśli takie nastąpią;
 • ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Państwa korespondencję na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

 • Organizator Muzeum, którym jest Samorząd Województwa Pomorskiego; partnerzy naszych działań na podstawie zawartych umów porozumień;
 • podmioty działające na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie hostingu oraz serwisowania stron www i poczty e-mail;
 • podmioty dostarczające systemy informatyczne (oprogramowanie księgowe, kadrowo-płacowe, strona BIP, oprogramowanie do digitalizacji zbiorów itp.);
 • ZUS, Urząd Skarbowy, banki w zakresie m.in. dokonywania płatności i rozliczeń z realizacji umów; podmioty dostarczające usługi pocztowe/kurierskie;
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie w którym Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych;
 • w zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą być ujawniane każdemu zainteresowanemu lub mogą być publikowane w BIP Administratora zgodnie z przepisami prawa.

JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH?
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

W przypadku wyrażonej zgody, do czasu jej wycofania bądź do czasu zakończenia celu ich przetwarzania.
JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z  jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86

 

INFORMACJA O WYMOGU/ DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH


 

Podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem:

 • ustawowym;
 • wynikającym z umowy;
 • warunkiem zawarcia umowy;
 • koniecznym do uczestnictwa w

Niepodanie danych w przypadkach wymienionych powyżej może skutkować:

 • niemożnością realizacji zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa;
 • niemożnością realizacji umowy;
 • niemożnością zawarcia umowy;
 • niemożnością uczestnictwa w

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, a także profilowaniu w rozumieniu RODO.

 

Jednocześnie informujemy, że wydarzenia organizowane przez Muzeum (np. konferencje), mogą być dokumentowane filmowo oraz fotograficznie, a materiały nieodpłatnie rozpowszechniane w mediach w celach promocyjnych oraz archiwalnych. Ewentualne wizerunki uczestników utrwalone w trakcie tworzenia materiału, będą rozpowszechniane w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Прокрутити вгору

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.