STRUKTURY MAKRO- I MIKROREGIONALNE WSTĘP DO PRADZIEJÓW POMORZA WSCHODNIEGO

5-7 października 2011 roku !ODWOŁANA!

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku, Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutem Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacją Ochrony Zabytków w Gdańsku organizuje w dniach 6-7 października 2011 r. sympozjum naukowe Struktury mikro- i makro regionalne. Wstęp do pradziejów Pomorza Wschodniego.

Sympozjumpatronować będzie honorowy komitet naukowy w składzie: Zbigniew Bukowski, Tadeusz Grabarczyk, Lech Czerniak i Henryk Paner.

 

Organizacją spotkania zajmie się zespół pracowników merytorycznych i technicznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

 

Od dłuższego już czasu daje się słyszeć głosy o potrzebie przygotowania i wydania drukiem nowych pradziejów Pomorza Wschodniego. Wydane blisko 45 lat temu, bo w 1966 roku Pradzieje Pomorza autorstwa J. Kostrzewskiego pomimo swoich oczywistych wartości naukowych, z powodu upływu lat stały się w znacznej części nieaktualne. Również wydana jeszcze wcześniej, bo w 1962 roku przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne praca Z przeszłości Pomorza Wschodniego, zawierająca kilka artykułów znamienitych badaczy, czy ostatnia wydana praca dotycząca pradziejów Pomorza Wschodniego, którą był esej Lecha Leciejewicza pt. Plemienne początki zamieszczony w XIX tomie Pomorza w dziejach Polski wydają się być zdezaktualizowane. Również wydawane później monografie zbiorowe (np. Pradzieje Polski, Polska Starożytna czy Prahistoria Ziem Polskich), nie wypełniły tej brakującej luki.

 

W ostatnich kilkunastu latach nastąpiła w wyniku prowadzonych dużych prac terenowych (autostrady, obwodnice, inwestycje liniowe czy zlecenia innych inwestorów), intensyfikacja badań wykopaliskowych. Badania te przysporzyły olbrzymich ilości nowych materiałów archeologicznych, wniosły też nowe dane na temat struktur osadniczych na terenach do tej pory rozpoznanych w stopniu niedostatecznym. Ukazało się dużo nowych artykułów i publikacji książkowych opartych na tym materiale. Wielu badaczy rozpoczęło studia tak gabinetowe jak i terenowe w obrębie interesującego ich terytorium i okresu chronologicznego. W międzyczasie odbywały się liczne sesje i sympozja naukowe (np. w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku), na których prezentowane były wyniki najnowszych badań jak i pierwsze przemyślenia dotyczące owych struktur makro- i mikroregionalnych.

 

W roku 2005 w tomie pierwszym XIV Sesji Pomorzoznawczej ukazał się artykuł T.Grabarczyka Czy jest nam potrzebna nowa synteza pradziejów Pomorza?. Sam autor w końcowej części swojego artykułu stwierdza, że jest to pytanie retoryczne. Praca taka może i powinna powstać. Idąc tokiem myśli autora artykułu nietrudno stwierdzić, że nadchodzi ku temu właściwy moment.

 

Celem tego sympozjum byłoby przedstawienie stanu badań przez poszczególnych badaczy i ujednolicenie sposobów prezentacji przez nich tych materiałów tak by w przyszłości napisane przez nich części mogły stać się rozdziałami tak potrzebnych nowych pradziejów Pomorza Wschodniego.

 

Do wygłoszenia referatów organizatorzy zaproszą wybitnych specjalistów- archeologów prowadzących badania na Pomorzu jak i specjalistów innych dziedzin nauki od zawsze współpracujących z archeologami jak antropologów, historyków starożytności, językoznawców, paleobotaników, dendrologów, geologów, metaloznawców, włókienników i innych.

 

Sympozjum odbywać się będzie w budynku Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26 lub w spichlerzu „Błękitny Baranek” przy ul. Chmielnej 53.

 

Szczegółowy program zostanie wysłany wyłącznie tym osobom, które do dnia 31sierpnia 2011r., nadeślą wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa. W sympozjum będą mogły wziąć udział wyłącznie te osoby, które znajdą się na liście uczestników. Organizatorzy nie będą przyjmować zgłoszeń wysyłanych po tym terminie.

 

Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi 100 zł. Dla emerytowanych archeologów i studentów archeologii przewidziano zniżkę w wysokości 50%. Wpłaty bezpośrednio w kasie Muzeum w dniu rozpoczęcia spotkania.

 

Wszystkie przedstawione materiały zostaną wydrukowane. Organizatorzy proszą o dostarczenie tekstu na dyskietkach lub płytach CD oraz ilustracji również na dyskietkach lub płytach CD.

 

Pierwszego dnia spotkania, w godzinach wieczornych przewiduje się spotkanie towarzyskie.

Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu, pobytu i noclegów uczestnikom sesji, nie dokonują też rezerwacji miejsc hotelowych. Do zaproszenia będzie załączona lista trójmiejskich hoteli rekomendowanych przez organizatorów sympozjum.

Dyrektor Muzeum Archeologicznego
w Gdańsku

Henryk Paner

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Прокрутити вгору

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.