Pomorania Antiqua

“Pomorania Antiqua” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Ukazuje się od 1965 roku; najnowszy tom XXXII wydano w roku 2023.

Początkowo misją pisma była publikacja wyników badań archeologicznych prowadzonych na Pomorzu Wschodnim w związku z programem obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego. Ówczesny Komitet Redakcyjny (Witold Hensel, Rudolf Jamka, Konrad Jażdżewski, Józef Kostrzewski, Zdzisław Rajewski, Kazimierz Żurowski) ukształtował utrzymywaną dotychczas strukturę działów pisma, mianowicie: Rozprawy, Materiały, Recenzje i omówienia, Sprawozdania (z działalności instytucji archeologicznych), Miscellanea (listy, wspomnienia). Rozszerzono natomiast zakres tematyczny pisma. Obecnie publikowane są także teksty z zakresu historii średniowiecza.

Pismo jest umieszczone w bazach bibliometrycznych European Reference Index for the Humanities (ERIH) oraz The Central European Journal of Sciences and Humanities (CEJSH).

Pierwotną formą wydawniczą jest edycja papierowa: PL ISSN 0556-0691.

Informacja naukowa: 40 punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW (aktualizacja: 1 grudnia 2021 r.).

 

REDAKCJA
Redaktor naczelny:
Tadeusz Grabarczyk (Łódź)
Komitet redakcyjny:
Ewa Trawicka (Gdańsk), Witold Świętosławski (Gdańsk), Maciej Kaczmarek (Poznań)
Sekretarz redakcji:
Beata Ceynowa (Gdańsk)

 

Adres redakcji:
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk
e-mail: sekretariat@archeologia.pl
tel.: 58 322 21 12

 


Termin nadsyłania tekstów do XXXIII tomu „Pomorania Antiqua” (za 2024 rok) upływa 06.05.2024 r.


 

INFORMACJE DLA AUTORÓW
Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję, która dokonuje oceny artykułu pod względem formalnym, technicznym i merytorycznym. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji artykułu w sytuacji, gdy wstępna ocena nie odpowiada profilowi czasopisma.
1. Wszelkie prace przygotowane z zamiarem ich opublikowania w PA należy przekazać w postaci plików tekstowych w jednym z wymienionych formatów: *.rtf, *.doc, *.docx. Ilustracje do tekstu należy dołączyć osobno jako pliki *.jpg lub *.tiff o objętości przynajmniej 1 MB. Przygotowane teksty prosimy przesyłać za pomocą wetransfera (www.wetransfer.com) na adres e-mail b.ceynowa@archeologia.pl.
2.
Zapis cyfrowy powinien obejmować w osobnych plikach: tekst podstawowy wraz z wykazem literatury i słowami kluczowymi, podpisy do ilustracji, tabel, wykresów itp., streszczenie i ewentualnie tabele, oraz materiał ilustracyjny (ryciny, tablice, wykresy itp., także w osobnych plikach). Nazwy poszczególnych plików powinny zawierać nazwisko autora lub słowo kluczowe tytułu i pozwalać na jednoznaczne zidentyfikowanie zawartości pliku, np.: Kowalski tekst.doc, Kowalski tabele.doc, Kowalski rycina 01.tif itp.
3.
Pliki nie powinny przekraczać objętości 1,0–1,5 ark. wyd. (1 ark. wyd. = 40 tysięcy znaków wraz ze spacjami = ok. 22 stron znormalizowanego maszynopisu). Teksty powinny być pisane czcionką Times New Roman wielkości 11 lub 12 pkt. bez stosowania dzielenia wyrazów, interlinia 1–1,5. Wskazane jest unikanie specjalnego formatowania. W przypadku używania czcionki szczególnej (np. j. greckiego, j. hebrajskiego, etc.) należy czcionkę dołączyć w osobnym pliku.
4. Strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, jego afiliację, tytuł artykułu, numer w systemie ORCID. Prosimy też o zamieszczenie adresu do korespondencji oraz e-mail (Autor/rzy wyrażają zgodę na publikację tych danych). Należy dołączyć tu listę 5–6 słów kluczowych.
5. Wszystkie odnośniki do literatury prosimy o umieszczanie w przypisach wewnętrznych wg wzoru (Kowalski 1989, s. 42).
6. Dopuszcza się stosowanie przypisów tzw. dolnych, które – zgodnie z nadrzędną zasadą obowiązującą dla prac naukowych – nie powinny wprowadzać w błąd. Preferowany jest ich zapis w systemie klasycznym (tradycyjnym), właściwym dla danego języka tekstu.
7. Na końcu pracy należy zamieścić pełny spis cytowanych opracowań (BIBLIOGRAFIA).

I. Wydawnictwo zwarte, autor (lub autorzy – do trzech) indywidualny:
Szymański W.
1967 Szeligi pod Płockiem na początku wczesnego średniowiecza. Zespół osadniczy z VI–VII wieku , Wrocław–Warszawa–Kraków.
Głosek M., Nadolski A.
1970 Miecze średniowieczne z ziem polskich, Łódź.

II. Wydawnictwo zwarte, praca zbiorowa:
Cieślak E. (red.)
1985 Historia Gdańska, t. I: do roku 1454, Gdańsk.

III. Artykuł lub rozdział w pracy zbiorowej w wydawnictwie zwartym:
Polak Z.
1996 Zabytki metalowe, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 1, red. J. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 231–241.
Nadolski A.
1959a Wnioski końcowe, [w:] Cmentarzysko z XI w. w Lutomiersku pod Łodzią, Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis 7, red. A. Nadolski, A. Abramowicz, T. Poklewski, Łódź, s. 142–153.

IV. Artykuł w wydawnictwach ciągłych (czasopismach lub gazetach):
Mikłaszewicz D.
1993 Fajki z wraków zalegających na dnie Zatoki Gdańskiej, „Pomorania Antiqua” XV, s. 265–299.

V. Materiały internetowe i elektroniczne:
Goudapipes
http://www.goudapipes.nl/books/Meulen/catalog/beeldmerken.php [online: 28.02.2019].

VI. Praca niepublikowana
Pudło A.
2010 Opracowanie materiału szkieletowego ze stanowiska w miejscowości Ciepłe, gm. Gniew, sezon 2009 , maszynopis w Archiwum Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
Kajkowski K.
w druku Kryzys monarchii piastowskiej a problem tzw. reakcji pogańskiej.
8. Do tekstu publikacji należy dołączyć streszczenie w j. polskim lub – jeśli to możliwe – w j. angielskim. W przypadku nadesłania streszczenia w jęz. angielskim (wraz z tytułem, spisem rycin i słowami kluczowymi) prosimy o wskazanie imienia i nazwiska tłumacza. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji językowej.
9. W stosunku do tekstów przyjętych do publikacji redakcja przestrzega zasad rzetelności i uczciwości naukowej, związanych z tzw. zaporąghostwritingową oraz z tzw. guest authorship lub honorary authorship. Od autorów tekstów przyjętych do druku redakcja wymaga deklaracji: (1) o autentyczności i oryginalności przyjętego do publikacji tekstu, (2) o nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich oraz (3) zgodę na publikację streszczenia artykułu w bazie CEJSH.
10. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego każdy artykuł przyjęty do PA poddawany jest ocenie przez dwóch anonimowych recenzentów spoza Muzeum Archeologicznego w Gdańsku według procedury double-blind review process. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy. Sporządzenie recenzji powierza się specjalistom w dziedzinie, której dotyczy recenzowany tekst. Każda recenzja przygotowywana jest na opracowanym przez Redakcję formularzu. Na podstawie recenzji wydawany jest wniosek zatwierdzający lub odrzucający tekst do publikacji. O konkluzji recenzji autor zostaje poinformowany natychmiast po ich otrzymaniu przez redakcję.
Pobierz: FORMULARZ RECENZJI WYDAWNICZEJ

Wydawca podpisuje z autorem/autorami umowę wydawniczą.
Publikowanie artykułów w naszym czasopiśmie jest nieodpłatne.

 

 

Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.