Ochrona danych osobowych

Realizując wymagania wynikające z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku udostępnia Państwu następujące dokumenty:

OGÓLNA KLAUZULA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane Administratora:
Administratorem Państwa  danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-833) przy ul. Mariackiej 25/26.
Inspektor ochrony danych osobowych:
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod numerem tel.58 322 21 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@archeologia.pl
Cele i podstawy przetwarzania:
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:

  • zawarciem i realizacją umowy z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym
    lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  • z prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 lit. f RODO).

Dodatkowo Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody
na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (np. założenie konta w sklepie internetowym lub zgoda na działania marketingowe).
Okres przechowywania danych:
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
Odbiorcy danych:
Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Muzeum na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Państwa uprawnienia:
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zgoda:
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z RODO, prosimy Państwa o zamieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie będą profilowane.|Zawsze prosimy o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów.
Jednocześnie informujemy, że wydarzenia organizowane przez Muzeum (np. konferencje), mogą być dokumentowane filmowo oraz fotograficznie, a materiały nieodpłatnie rozpowszechniane w mediach w celach promocyjnych oraz archiwalnych. Ewentualne wizerunki uczestników utrwalone w trakcie tworzenia materiału, będą rozpowszechniane w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.