Udostępnianie zbiorów

Uprzejmie informujemy, iż w związku z okresową inwentaryzacją muzealiów w Dziale Epoki Kamienia i Wczesnej Epoki Brązu (15.05.2023 – 29.02.2024) oraz w Dziale Średniowiecza i Czasów Nowożytnych (04.09.2023 – 29.03.2024) zmuszeni jesteśmy czasowo zawiesić:

 • użyczenia obiektów ze zbiorów MAG na wystawy czasowe,
 • realizację kwerend,
 • przyjmowanie nowych zabytków do zbiorów (dary, przekazy, depozyty).

 

Wszelkie podpisane umowy użyczenia oraz rozpoczęte kwerendy będą realizowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. W sprawach wyjątkowo pilnych prosimy o kontakt z Działem Głównego Inwentaryzatora Zbiorów MAG.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku udostępnia swoje zbiory do celów naukowych oraz ekspozycyjnych.

Muzeum nie użycza zbiorów osobom prywatnym.

KWERENDY

Kwerendy przeprowadzane w Muzeum przez osoby z zewnątrz, instytucje i firmy są bezpłatne.

Osoby prywatne, instytucje i firmy mogą odpłatnie zlecić przeprowadzenie kwerendy pracownikom Muzeum. W szczególnych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia kwerendy.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia kwerendy powinien być kierowany do Dyrektora Muzeum, co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem kwerendy. Zgody na przeprowadzenie kwerendy udziela Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione. Termin wykonania kwerendy w zbiorach Muzeum jest ustalany drogą telefoniczną lub e-mailową z kierownikiem danego Działu Muzeum, po uzyskaniu zgody Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia kwerendy w Muzeum powinien zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa instytucji,
 • adres,
 • kontakt (nr telefonu, e-mail),
 • cel kwerendy (wystawa, publikacja, praca naukowo-badawcza, inny),
 • temat kwerendy,
 • wnioskowany termin kwerendy.

UŻYCZENIA

Wniosek w sprawie użyczenia eksponatów powinien być kierowany do Dyrektora Muzeum, co najmniej 6 miesięcy przed planowaną datą rozpoczęcia eksponowania w muzeach polskich i co najmniej 12 miesięcy przed planowaną datą rozpoczęcia eksponowania w muzeach zagranicznych.

Wniosek w sprawie użyczenia muzealiów z Muzeum powinien zawierać następujące informacje:

 • pełna nazwa instytucji wraz z adresem,
 • cel wypożyczenia (wystawa, depozyt, projekt badawczy, ekspertyza, konserwacja),
 • rzeczywisty termin odbioru i zwrotu muzealiów (daty dzienne),
 • dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wystawy lub użyczenie zabytków (telefon, e-mail),
 • załącznik z wykazem muzealiów wraz z ich numerem inwentarzowym.

W przypadku wystaw wniosek powinien zawierać dodatkowo:

 • tytuł wystawy,
 • miejsce eksponowania wystawy wraz z opisem warunków przechowywania i ekspozycji muzealiów oraz zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą,
 • rzeczywisty termin otwarcia i zamknięcia wystawy (daty dzienne).

Zgody na użyczenie muzealiów udziela Dyrektor Muzeum, po wcześniejszych konsultacjach z opiekunami zbiorów Muzeum, Głównym Konserwatorem Zbiorów i Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów.

Decyzja o użyczeniu zabytków jest uzależniona od:

 • terminu, w którym złożono wniosek,
 • planów ekspozycyjnych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku,
 • kolejności zgłoszeń otrzymanych od innych instytucji,
 • stanu zachowania muzealiów objętych wnioskiem,
 • spełnienia wytycznych Muzeum w zakresie warunków przechowywania i ekspozycji muzealiów oraz zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą.

Informację o uzyskaniu zgody bądź odmowie na użyczenie muzealiów wnioskodawca otrzyma w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia do Muzeum pisma z oficjalną prośbą.

Przed wypożyczeniem muzealiów Dyrektor Muzeum i podmiot użyczający muzealia w drodze pisemnej Umowy użyczenia określają w szczególności:

 • cel przeniesienia,
 • miejsce przeniesienia,
 • okres, na jaki następuje przeniesienie,
 • wymagane warunki transportu,
 • wymagane warunki przechowywania.

Integralną częścią Umowy użyczenia jest szczegółowy wykaz muzealiów wraz z dokumentacją wizualną.

Muzea zagraniczne są zobowiązane do przesłania Raportu Bezpieczeństwa (Facility Report) przed użyczeniem muzealiów.

Użyczenie muzealiów potwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.

Biorący do używania ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użyczonych obiektów. Odpowiedzialność ta trwa od chwili formalnego przekazania do chwili zwrotu Użyczającemu potwierdzonego podpisami osób upoważnionych. Biorący do używania poniesie koszty opakowania, transportu w obie strony oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Wnioski o użyczenie muzealiów ze zbiorów Muzeum prosimy kierować do:

Ewa Trawicka
Dyrektor
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
ul. Mariacka 25/26
80-833 Gdańsk

W razie pytań dotyczących użyczenia muzealiów ze zbiorów Muzeum prosimy o kontakt z Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów: inwentarze@archeologia.pl, tel. (+48) 690 532 074.

Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.