Statut

Uchwała Nr 860/XL/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2014 roku
w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologicznemu w Gdańsku

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, zm. Dz. U. 2013 poz. 645), w związku z § 6 pkt 2 Statutu Województwa Pomorskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 541/XL/02 z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. W. P. z 2002 r. Nr 39, poz. 905 ze zm. ), z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 987) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406).
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje:

§1
Muzeum Archeologicznemu w Gdańsku nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr 419/XXI/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologicznemu w Gdańsku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego

Jan Kleinszmidt

UZASADNIENIE

W związku z zamiarem utworzenia przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku dwóch nowych oddziałów – Oddziału „Piwnica Romańska” oraz Oddziału Afrykanistycznego – zachodzi uzasadniona potrzeba zmiany statutu.
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku wyszło z inicjatywą wzbogacenia oferty skierowanej do zwiedzających o podziemny skansen archeologiczny przy Placu Dominikańskim w^ Gdańsku. Jest to oryginalna doskonale zachowana piwnica romańska pochodząca z drugiej połowy XIII wieku.
Oddział Afrykanistyczny jest naturalną konsekwencją ekspedycji afrykanistycznych, które Muzeum prowadzi od 1993 roku. Dzięki badaniom prowadzonym na terenie Sudanu Muzeum uratowało wiele bezcennych zabytków kultury światowej i jest w posiadaniu bogatej kolekcji zabytków archeologicznych oraz eksponatów etnograficznych z tych terenów.
Zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Gdańsku Muzeum nie będzie prowadziło spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, stąd konieczność wykreślenia zapisu ze statutu.
Ponadto w Muzeum utworzone zostanie kolegium doradcze. Tryb działania kolegiów doradczych, skład osobowy i organizację określa statut Muzeum. Zmieniono liczbę zastępców dyrektora Muzeum. Dla przejrzystości tekstu nadano jednolite brzmienie całemu dokumentowi.
Biorąc pod uwagę powyższe, uznaje się podjęcie uchwały za zasadne.

Załącznik do Uchwały Nr 860/XL/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego Z dnia 26 maja 2014 roku
W uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 30 kwietnia 2014 roku data uzgodnienia Statutu

STATUT
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą”;
3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.1});
4) niniejszego statutu.
2. Muzeum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „MAG”.
§ 2.1. Siedzibą Muzeum jest Gdańsk.
2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego, a także zagranica, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki.
§ 3. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Pomorskie, zwane dalej „Województwem”, pod numerem RIK woj. pom. 4/99 i posiada osobowość prawną.
§ 4.1. Organizatorem Muzeum jest Województwo.
2. Województwo zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
I} Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126 poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

Rozdział 2
Zakres działania Muzeum i rodzaj gromadzonych zbiorów

§ 5. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie archeologii, geologii, etnografii, numizmatyki oraz sztuki.
§ 6. Muzeum gromadzi w szczególności zabytki archeologiczne począwszy od epoki kamienia do czasów nowożytnych, materiały dokumentacyjne w zakresie archeologii, a także zabytki geologiczne, etnograficzne, numizmatyczne oraz wytwory sztuki.
§ 7. Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych, a także upowszechnianie zasad dokumentacji archeologicznej i prowadzenie nadzoru nad ich stosowaniem, w szczególności jeżeli dokumentacja ta dotyczy zabytków mających trafić do zbiorów Muzeum lub stanowisk leżących na jego obszarze działania;
2) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych;
3) zabezpieczanie i konserwacja muzealiów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków oraz stanowisk archeologicznych;
4) organizowanie i prowadzenie badań specjalistycznych, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych, w kraju i za granicą;
5) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
6) prowadzenie działalności edukacyjnej;
7) prowadzenie centralnego archiwum archeologicznego, obejmującego obszar działania Muzeum;
8) udostępnianie zbiorów i dokumentacji archeologicznej do celów naukowych i edukacyjnych oraz w ramach działalności gospodarczej – do celów komercyjnych;
9) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań, wykopalisk i ekspedycji oraz wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z zakresu działalności Muzeum;
10) organizowanie dla innych placówek konsultacji z zakresu działalności merytorycznej;
11) wypracowanie merytorycznych podstaw dla określenia strategii ochrony zabytków archeologicznych na obszarze działania Muzeum;
12) współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami;
13) prowadzenie fachowej biblioteki i czytelni oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych do celów naukowych i edukacyjnych.

Rozdział 3
Organizacja Muzeum

§ 8. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące oddziały:
1) Oddział – Muzeum w Gniewie;
2) Oddział Grodzisko w Sopocie;
3) Oddział Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew” w Gdańsku;
4) Oddział „Piwnica Romańska” w Gdańsku;
5) Oddział Afrykanistyczny w Gdańsku.
§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań działów, oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Pomorskiego, zwanego dalej „Zarządem” oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4
Organy nadzorujące i organ zarządzający

§ 10. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Zarząd.
§11. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 12 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd.
2. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy
0 muzeach.
§ 12. 1. W Muzeum działa kolegium kustoszy jako organ opiniodawczo-doradczy dyrektora Muzeum w zakresie jego działalności merytorycznej i konserwatorskiej.
2. Członków kolegium powołuje i odwołuje dyrektor Muzeum spośród pracowników merytorycznych.
3. Kolegium wybiera ze swojego grona przewodniczącego na okres 2 lat.
4. Posiedzenia kolegium zwoływane są przez przewodniczącego z inicjatywy własnej, z inicjatywy połowy składu członków kolegium lub na wniosek dyrektora Muzeum.
5. Posiedzenia kolegium odbywają się co najmniej raz na kwartał.
6. Opinie kolegium przyjmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% jego członków, w głosowaniu jawnym.
7. Szczegółowy tryb działania kolegium określa uchwalony przez nie regulamin.
8. Udział w posiedzeniach kolegium jest honorowy.
9. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegium zapewnia Muzeum.
§ 13. 1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd.
2. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
3. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy dwóch zastępców. Zastępcy są powoływani
1 odwoływani przez Dyrektora w uzgodnieniu z Zarządem.

Rozdział 5
Gospodarka finansowa Muzeum

§ 14. 1. Majątek Muzeum stanowią nieruchomości i ruchomości będące jego własnością oraz przysługujące Muzeum inne prawa majątkowe.
2. Majątek i przychody Muzeum służą realizacji jego celów statutowych.
5) Oddział Afrykanistyczny w Gdańsku.
§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań działów, oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Pomorskiego, zwanego dalej „Zarządem” oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 19. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Sejmik Województwa Pomorskiego w trybie i na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
§ 20. Zmian w statucie dokonuje Sejmik Województwa Pomorskiego w trybie określonym dla jego nadania.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.