Work, volunteering, internships

Specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego w oddziale w Gniewie

Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo.

Miejsce pracy: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – oddział w Gniewie.

Pracownik ds. obsługi ruchu turystycznego w oddziale w Gniewie, jest osobą, która oprowadza zwiedzających po salach ekspozycyjnych i zamku. Osoba zatrudniona na tym stanowisku, jest odpowiedzialna za organizację ruchu turystycznego oraz edukacji dzieci w ramach warsztatów historycznych

ZAKRES ZADAŃ

1) Dbanie o wysoki standard obsługi zwiedzających Muzeum.
2) Dbanie o profesjonalny wizerunek Muzeum.
3) Odpowiedzialność za stan i bezpieczeństwo zabytków, eksponatów i sprzętu muzealnego znajdującego się na salach wystawowych Muzeum, sprawdzanie stanu ekspozycji i sprzętu multimedialnego po otwarciu i przed zamknięciem Muzeum dla zwiedzających.
4) Przybliżanie historii związanej z Zamkiem Krzyżackim oraz miastem
5) Udzielanie informacji zwiedzającym dotyczących wystaw i eksponatów
6) Udział przy montażu i demontażu wystaw.
7) Pomoc przy organizacji imprez cyklicznych, warsztatów i lekcji muzealnych
8) Zastępstwo kierownika oddziału w Gniewie.

Prosimy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o naborze:  od referenta do specjalisty ds. obsługi ruchu turystycznego w Oddziale w Gniewie  

Termin składania dokumentów: do 15.03.2023 r.

Specjalista ds. remontowo – budowlanych

Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo.

Miejsce pracy: Archaeological Museum in Gdańsk

Pracownik ds. remontowo – budowlanych w Dziale Administracyjno – Gospodarczym, będzie uczestniczył/uczestniczyła w usuwaniu skutków występujących awarii oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń, uczestniczy także w realizacji planowanych remontów i modernizacji obiektów budowlanych należących do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Będzie wykonywał /wykonywała obowiązki ciążące na inwestorze w zakresie określonym Prawem Budowlanym, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w celu utrzymania ich w dobrym stanie technicznym i sprawności poprzez prawidłowo prowadzoną gospodarkę remontową i dokonywanie bieżących przeglądów technicznych.

ZAKRES ZADAŃ

1) planowanie i realizacja, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum, inwestycji remontowo–budowlanych w budynkach i obiektach Muzeum
2) przygotowywanie wniosków, weryfikacja i kompletowanie niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, postępowań przetargowych, w tym obsługa formalna inwestycji (np. zawiadamianie organów o terminach realizacji prac itp.),
3) współpraca ze pracownikiem ds. zamówień publicznych i innymi komórkami Muzeum przy wyłanianiu wykonawców robót budowlanych i prac konserwatorskich/ wykonawców
dokumentacji projektowej, przygotowywanie zapytań ofertowych, udział w pracach komisji przetargowych,
4) koordynowanie robót budowlanych i prac konserwatorskich wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych, udział w naradach i pracach odbiorowych, sporządzanie protokołów i innych dokumentów – we współpracy z uczestnikami procesu budowlanego (kierownik budowy, projektant, nadzór inwestorski)
5) sporządzanie sprawozdań z wykonania robót i prac dla Dyrekcji Muzeum i instytucji nadzorujących
6) współpraca z rzemieślnikami zatrudnionymi w Muzeum przy dokonywaniu napraw w budynkach i obiektach, zabezpieczanie potrzebnych materiałów i narzędzi
7) przewodniczenie powołanym przez Dyrektora Komisjom przeglądów technicznych bieżących i okresowych budynków Muzeum, prowadzenie książek obiektów budowlanych
8) nadzór nad przeglądami rocznymi i pięcioletnimi obiektów budowlanych MAG.
9) nadzór nad utrzymaniem obiektów w dobrym stanie technicznym

Prosimy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o naborze: od referenta do głównego specjalisty ds. remontowo – budowlanych  

Termin składania dokumentów: do 24.03.2023 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zostać wolontariuszami w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Poszukujemy osób otwartych, komunikatywnych i pomysłowych, które chcą zaangażować się w ciekawe działania kulturalne.
Zachęcamy do współpracy osoby chcące doskonalić swoje umiejętności w zakresie muzealnictwa, konserwacji zabytków archeologicznych, edukacji muzealnej oraz promocji. Oferujemy wolontariat/praktyki studentom: archeologii, historii, historii sztuki, etnologii, turystyki, public relations itp.
Liczba godzin realizowanych w ramach wolontariatu/praktyk jest ustalana indywidualnie w zależności od dyspozycyjności wolontariusza oraz zadań poszczególnych działów.

Wszystkim naszym wolontariuszom/praktykantom w okresie współpracy z naszą instytucją oferujemy:

  • podpisanie porozumienia o współpracy, a po jej zakończeniu – zaświadczenie wraz z referencjami,
  • zapoznanie ze strukturą działania instytucji kultury,
  • bezpłatne wejścia do muzeum podczas trwania wolontariatu,
  • uczestnictwo w organizowanych wykładach, wernisażach,
  • współpracę z zespołem doświadczonych pracowników przy tworzeniu nowych projektów.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wolontariacie napisz lub zadzwoń do koordynatora wolontariatu: Krzysztof Dyrda, k.dyrda@archeologia.pl tel. (+48) 58-305-44-10.

Czekamy na Ciebie!

Do pobrania:

Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.